Chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này. Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong điều khoản và điều kiện.

Dự liệu thu thập thông tin sử dụng

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng dữ liệu cá nhân. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Địa chỉ email người dùng
Tên và họ
Số điện thoại
Cookie và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu dịch vụ sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ. Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt. Các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu cookie

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu. Thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Truyền dữ liệu cá nhân

Zm88 sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn. Và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát đầy đủ. Bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức điện tử nào lưu trữ an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

Quyền riêng tư

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ bạn biết rằng Con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ người chưa đủ tuổi. Mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ thông báo qua email về Dịch vụ của chúng tôi. Trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật thông báo mới cho Chính sách bảo mật này.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng dịch vụ cá cược. Người dùng đảm bảo và cam kết rằng người dùng sẽ không sử dụng hoặc kết nối với các trang web cá cược. Dịch vụ cá cược, phần mềm cá cược và các trang web cá cược, dịch vụ cá cược. Phần mềm cá cược vi phạm bất kỳ luật nào áp dụng cho người dùng. Vi phạm quy định này hoặc mục đích bị cấm bởi quy định này.

Không sử dụng dịch vụ cờ bạc, trang web cờ bạc. Thiết bị được kết nối, phần mềm cờ bạc và thông tin cờ bạc theo bất kỳ cách nào can thiệp hoặc có thể can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ cờ bạc và trang web cờ bạc của người dùng khác và không thực hiện bất kỳ hành vi nào làm giảm hoặc có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của các dịch vụ cờ bạc và trang.